به منظور هفته خوابگاه مورخ8/2/ 1397 مسابقات خوابگاهی در دو بخش خواهران و برادران برگزار گردید. مسابقات خوابگاه پسران در دو رشته فوتبال دستی و مچ اندازی و مسابقات خوابگاه دختران در دو رشته وسطی و مچ اندازی برگزار شد.