نشست صمیمی ریاست دانشگاه، معاونت آموزشی و پژوهشی به همراه مسئول روابط عمومی و اموربین ملل و مدیر طرح و برنامه با اعضای هیات علمی دانشکده هنر، با حضور ریاست دانشکده در محل دانشکده هنر دانشگاه برگزار گردید. در این نشست دغدغه ها و مشکلات این دانشکده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و طرح توسعه دانشکده و پیشنهاد راه اندازی رشته های هنری در چشم انداز برنامه 5 ساله مطرح و بررسی شد.