روسای دانشگاه های سیدجمالدین اسدآبادی (افغانی) و لغمان کشور افغانستان با ارسال نامه های جداگانه ای از حسن همکاری و استقبال دانشگاه نیشابور تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه نیشابور،استاد میر احمد(حامد) رئیس دانشگاه سیدجمالدین و عبدالصبور غفورزی، رئیس دانشگاه لغمان کشور افغانستان در نامه هایی جداگانه خطاب به دکتر حسن صادقی سمرجانی، رئیس دانشگاه نیشابور از حسن استقبال، همکاری و مهمان نوازی این دانشگاه تقدیر و تشکر کردند. طی همین نامه بر همکاری های مشترک بین دانشگاه در حوزه های علمی و پژوهشی نیز فراوان تأکید به عمل آورده شد.