دانشگاه نیشابور - بازدید از پروژه های در حال احداث دانشگاه نیشابور

گزارش تصویری از بازدید هیأتی از کارشناسان دفتر طرح های عمرانی وزارت علوم به همراه دبیران منطقه ای از پروژه های در حال احداث دانشگاه نیشابور