گزارش تصویری از بازدید هیأتی از کارشناسان دفتر طرح های عمرانی وزارت علوم به همراه دبیران منطقه ای از پروژه های در حال احداث دانشگاه نیشابور