آثاری از دکتر آرمان یعقوب پور عضو هیأت علمی گروه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه نیشابور و استاد اردشیر بروجنی عضو هیأت علمی گروه مجسمه سازی دانشگاه نیشابور در گالری ساتورا ایتالیا به نمایش در آمد. این نمایشگاه با عنوان زمانی برای صلح در شهر جنوا و با همکاری گالری خط سفید از ۷ تا ۲۳ دسامبر در گالری ساتورا شهر جنوا ایتالیا برگزار گردید. زمانی برای صلح با هدف ارتباط فرهنگی بین دو کشور و موضوع صلح و دوستی برگزار گردید. لازم به ذکر است آثاری از دکتر آرمان یعقوب پور عضو هیأت علمی گروه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه نیشابور و استاد اردشیر بروجنی عضو هیأت علمی گروه مجسمه سازی دانشگاه نیشابور نمایش درآمد.