چهارشنبه, ۰۵ آبان ۱۳۹۵
رویداد ایده شو
دیدار رئیس دانشگاه با دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دیدار رئیس دانشگاه با دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نخستین نشست ملی آسیب شناسی متون درسی رشته زبان و ادبیات فارسی- 28 مهرماه
نخستین نشست ملی آسیب شناسی متون درسی رشته زبان و ادبیات فارسی- 28 مهرماه
مسابقه دانشجویی بازی و ریاضی
نشست شورای دانشجویی- 28 مهرماه

اطلاعیه ها

میان برها

خبرها

پیش رو